Концепція Загальнонаціонального проекту СИЛА і ЧЕСТЬ (СіЧ)

Концепція
Загальнонаціонального проекту
«Сила і Честь» («СіЧ»)

Загальна частина

Протягом більше як 20-річного періоду становлення Української держави і розвитку українського суспільства у країні не було сформовано сталої державної політики у сфері комплексного виховання підростаючого покоління, виховання і розвитку молоді, забезпечення її гідного місця у суспільстві, у т.ч. вирішального впливу молодих людей на формування молодіжної політики. Високі моральні якості, самоосвіта й розвиток особистої ефективності, здоровий спосіб життя і фізичне виховання, правова, екологічна й економічна грамотність, культурно-естетичне виховання до цього часу не стали загальновизнаними цінностями серед молодого покоління.

 

Офіційна статистика, результати соціологічних досліджень, публікації у ЗМІ та інші джерела свідчать про те, що загальний рівень освіченості, інтелекту, ерудованості молодих людей знижується, стан здоров’я і фізичні кондиції підлітків та молоді погіршуються. З іншого боку, зростає кількість молодих людей (чоловічої та жіночої статі), які вживають алкогольні напої, мають схильність до асоціальної поведінки, не знаходять свого місця у сучасному суспільстві, втрачають ціннісні та суспільні орієнтири. На цьому тлі зростає захворюваність і смертність у молодому віці, постійно тримається високий рівень безробіття серед молоді, в окремих регіонах країни підвищується рівень злочинності, у т.ч. рецидивної.

Більш як 50% молодих громадян не сприймають Україну як бажане місце проживання, як країну реалізації особистих цілей і прагнень, як державу, що здатна забезпечити їхній розвиток, політичний, економічний, правовий та соціальний захист, гідний рівень життя сьогодні і соціальної підтримки у майбутньому.

Для подолання кризового стану у сфері молодіжної політики пропонується до впровадження Загальнонаціональний проект "Сила і Честь" ("СіЧ"), надалі – Проект. Проект спрямований на патріотичний, духовний, особистісний, культурно-естетичний, екологічний, інтелектуальний, психологічний і фізичний розвиток молоді та виховання підлітків.

Запропонована проектна ініціатива може бути також реалізована в майбутньому шляхом розроблення та затвердження Загальнодержавної цільової програми.

Проблеми, на вирішення яких спрямований Проект

Події, які відбулись в Україні останнім часом, очікувані ризики і можливі сценарії подальшого розвитку кризової ситуації, а також шляхи її подолання обумовлюють ключові актуальні проблеми, на вирішення яких спрямований Проект:

 1. Відсутність чітко ідентифікованої, зрозумілої та загальноприйнятної національної об’єднавчої ідеї, яка б мала однакову цінність, прихильність і підтримку серед молоді, що мешкає у різних регіонах країни, у т.ч. не залежно від національності, соціального статусу, рівня освіти тощо. Це призводить до специфічного уявлення про патріотизм або до його відсутності як такого.

 2. Специфічність уявлень про добро і зло, про честь і совість, суспільний обов’язок, справедливість та інші етичні категорії. Несприйняття і фактично відсутність загальновизнаних «моральних авторитетів» нації (у т.ч. серед молодіжних лідерів), чия громадянська позиція була б вирішальною для формування адекватної оцінки подій і явищ, активної громадянської позиції та особистої поведінки з боку більшості представників молодого покоління.

 3. Готовність досить значної частини суспільства (у першу чергу – молодих людей, які мешкають у південних та східних регіонах країни) до участі в антиукраїнських та антидержавних організаціях, в екстремістських і сепаратистських заходах, до «продажу голосу» на виборах тощо. Фактичне оформлення та організаційне згуртування специфічного маргінального прошарку, яке одержало назву «тітушки».

 4. Високий рівень особистої та соціальної агресії, яка обумовлена кількома факторами, у т.ч. проблемами у системі сімейного, шкільного та позашкільного виховання, суспільною дезорієнтацією молоді, конфронтацією між державою і державними інституціями, з одного боку, та людиною і різними соціальним групами – з іншого.

 5. Істотне погіршення стану здоров’я у значної частини підлітків і молоді; збільшення випадків захворювань, раніше не притаманних людям у молодому віці; розвиток підліткового та молодіжного алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії. Поряд з цим відбувається спрощення та вихолощення програм фізичного виховання у середніх та вищих навчальних закладах; має місце неприйняття здорового способу життя як особистого та суспільного пріоритету.

 6. Нівелювання сімейних цінностей; відсутність прагнень до формування позитивних, довготривалих міжособистісних, сімейних стосунків, які ґрунтуються на взаємній повазі, знаннях і вміннях організувати емоційно комфортне спільне життя, забезпечити народження, виховання і гармонійний розвиток дітей. Невміння і небажання молодих людей підтримувати ефективні стосунки з батьками та власними дітьми.

 7. Зниження цінності таких факторів особистісного розвитку як: загальна освіченість, інтелектуальний рівень, професійні знання, уміння і навички, широкий світогляд, знання і розуміння історії, культури власного народу і своєї країни, визнання й ефективне практичне використання наукових, технічних та інших досягнень у різних сферах життєдіяльності.

 8. Відсутність результативних програм профорієнтації, спрямованих на усвідомлений вибір майбутньої професії, навчального закладу, пріоритетних навчальних дисциплін, першого місця роботи. Відсутність професійної самореалізації, недоступність або непопулярність якісних навчально-тренінгових послуг, відкритих курсів підвищення професійної майстерності, перекваліфікації. Зростання рівня безробіття, у т.ч. прихованого безробіття, серед молоді.

Виходячи з наведеної проблематики, формується загальна мета і пріоритетні завдання Проекту, а також основні напрями його практичної реалізації.

Мета, завдання і напрями реалізації Проекту

Загальна (довгострокова) мета Проекту:

Формування якісно нового покоління молодих людей, громадян України, яким притаманні високі моральні якості, патріотизм, сучасні погляди на пріоритети і шляхи особистісного та суспільного розвитку, бажання і спроможність до подолання цивілізаційних викликів у політичній, економічній, соціальній, культурній, екологічній та інших сферах життєдіяльності суспільства.

Безпосередня мета Проекту:

Створення в Україні системи комплексного патріотичного, духовного, особистісного, культурно-естетичного, екологічного, інтелектуального, психологічного і фізичного виховання підлітків і розвитку молоді із залученням ресурсів громадянського суспільства, бізнесу, місцевих громад і  держави.

Завдання Проекту:

 1. Популяризація ідей, мети і напрямів реалізації Проекту, створення системи його інформаційної, рекламно-промоційної, ідеологічної підтримки.

 2. Розроблення та запровадження комплексних програм виховання і розвитку, адаптованих для різних категорій бенефіціарів (цільової аудиторії) проекту у відповідності з визначеними напрямами; законодавче та нормативно-правове забезпечення реалізації Проекту.

 3. Формування загальнонаціональної мережі громадських об’єднань, навчально-виховних та інших закладів, створення ефективних керівних та координаційних центрів з впровадження проекту.

 4. Встановлення співпраці з бізнесом, міжнародними та вітчизняними благодійними організаціями, фондами, волонтерськими рухами та іншими сторонами, зацікавленими у наданні фінансової та іншої ресурсної підтримки Проекту.

 5. Інтеграція ідей, шляхів і методів реалізації, здобутків Проекту до системи загальної і вищої освіти, професійного навчання, діяльності державних інституцій, органів місцевого самоврядування, суспільного життя.

Проект передбачається реалізувати за 8-ма основними напрямами, які згуртовані у два ключових компоненти – Сила і Честь:

 1. Сила духу (духовність, екологічні цінності людини, формування моральних якостей).

 2. Сила волі (особистісний розвиток, психологія особистості, безпека життєдіяльності).

 3. Сила тіла (здоровий спосіб життя, фізичний розвиток, навички виживання в екстремальних умовах).

 4. Сила розуму (інтелектуальний розвиток, освітня спеціалізація, профорієнтація, підвищення кваліфікації та перепрофілювання, професійна гнучкість).

 5. Честь людини (людські цінності, самоповага, самовиховання, відповідальність за своє життя, самоменеджмент).

 6. Честь родини (сімейні цінності, гендерна рівність, відносини між поколіннями).

 7. Честь країни (історія, культурні здобутки, економічні, технологічні, спортивні та інші досягнення країни, виховання патріотизму).

 8. Честь нації (національна гідність, міжнаціональне братерство, практичне втілення ідеї «схід і захід разом», світові інтеграційні процеси тощо).

Зацікавлені сторони та форми їхньої участі у Проекті

Бенефіціари або цільова аудиторія Проекту – підлітки і молодь, які розрізняються за такими віковими групами: 14-17 років («школярі»), 18-22 роки («призовники» і «студенти»), 23-30 років («громадські активісти»), 31-35 років («досвідчена молодь» або «наставники»).

Представники цільової аудиторії є основними учасниками заходів Проекту, споживачами продуктів, послуг і результатів впровадження Проекту.

Центральний орган виконавчої влади, відповідальний за реалізацію молодіжної політики, та його територіальні підрозділи виконують функції з нормативно-правової, методичної, адміністративно-розпорядчої, організаційної та інформаційної підтримки Проекту. Центральний орган та/або уповноважені ним суб’єкти забезпечують загальне керівництво і координацію впровадження Проекту на національному та регіональному рівнях, сприяють створенню партнерств і популяризації Проекту, висвітлюють хід та результати реалізації Проекту.

Центральний орган з урахуванням досвіду реалізації цього Проекту у співпраці з іншими центральними органами виконавчої влади забезпечує розроблення та впровадження Загальнодержавної цільової програми з відповідним бюджетним фінансуванням.

Органи місцевого самоврядування виконують координаційні функції на місцевому рівні, сприяють встановленню горизонтальних зв’язків, залученню різних зацікавлених сторін, забезпечують ресурсну підтримку через комунальні підприємства й установи (надання приміщень і територій, що належать місцевій громаді, у тимчасове користування для проведення заходів, висвітлення заходів у комунальних ЗМІ тощо), організують співпрацю з комунальними закладами освіти  і культури тощо.

За наявності фінансових можливостей органи місцевого самоврядування забезпечують врахування у місцевих бюджетах витрат на виконання окремих заходів Проекту місцевого та регіонального рівнів.

Громадські організації (у першу чергу, молодіжні) та інші інституції громадянського суспільства є осередками суспільної активності та основними ініціаторами, розробниками і виконавцями заходів Проекту. Громадські організації, діяльність яких поширюється на відповідне місто, область чи регіон, об’єднуються навколо координаційних центрів і створюють мережу організацій, на базі яких та за безпосередньої участі яких впроваджуються на практиці програми, що розробляються за відповідними компонентами і напрямами реалізації Проекту.

Громадські організації можуть виконувати роль «інкубаторів» для розроблення, впровадження і реалізації подальших суспільних чи приватних ініціатив, спрямованих на розвиток цього Проекту.

Державні і комунальні, а також приватні навчальні заклади (середня та вища школа), у т.ч. заклади й установи з позакласної роботи з підлітками і молоддю, державні та комунальні заклади культури діють як ресурсні центри для розроблення навчальних програм, методичних матеріалів, а також для проведення заходів Проекту, створення постійно діючих гуртків і груп, творчих, спортивних та інших колективів.

Благодійні фонди та інші суб’єкти благодійної і волонтерської діяльності сприяють реалізації Проекту шляхом надання фінансової, експертної, інструкторської та іншої ресурсної підтримки у відповідності з грантовими програмами та в інших формах згідно з чинним законодавством.

Залучення інших зацікавлених сторін до участі у Проекті відбувається у встановленому порядку з урахуванням актуальних цілей і завдань Проекту та власних потреб зацікавлених сторін.

Етапи і механізм впровадження Проекту

Проект може бути впроваджений протягом 2014-2020 рр. за такими етапами:

1. Підготовчий етап (2014-2015 рр.).
2. Створення і розвиток мережі, початок впровадження (2015-2016 рр.).
3. Реалізація основних заходів (2016-2019 рр.)
4. Інституалізація результатів Проекту (2019-2020 рр.).

Проект передбачає створення ініціативних груп (на початку бажано охопити усі обласні центри та міста з кількістю мешканців понад 100 тис. осіб), які згодом сформують загальнонаціональну мережу юридично та організаційно самостійних, але ідейно об'єднаних і скоординованих громадських організацій (у першу чергу – молодіжних).

За кожною віковою групою розробляються специфічні навчальні (тренувальні) програми, фізичні (спортивні) нормативи, тестові та інші практичні завдання, ділові ігри та інші форми навчання, надалі – навчальні програми. Навчальні програми повинні мати комплексний характер, охоплювати всі ключові напрями реалізації Проекту та взаємно доповнювати одна одну, враховувати специфіку цільової аудиторії, потреби відповідних вікових та гендерних груп.

Подальша діяльність за Проектом відбувається у різних формах: шкільні (вузівські) гуртки, спортивні та інші секції, дискусійні клуби, творчі колективи, літні школи, спартакіади, творчі та різні фахові конкурси місцевого, регіонального і загальнонаціонального рівня тощо.

Деталізацію і планування заходів за кожним етапом буде проведено під час розроблення основних робочих документів за Проектом.

Фінансування та інше ресурсне забезпечення Проекту здійснюється за рахунок особистої волонтерської участі представників різних зацікавлених сторін, грантових програм, спонсорських коштів, розміщення реклами під час проведення заходів Проекту, а також за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів.

Очікувані результати, індикатори моніторингу й оцінки

Очікуваними результатами реалізації Проекту повинні стати:

 • підвищення суспільної активності і результативності діяльності громадських молодіжних організацій;

 • створення мережі місцевих і регіональних осередків суспільної активності (постійно діючих координаційних центрів для впровадження молодіжних ініціатив);

 • підвищення якості виховної роботи з підлітками і молоддю, зростання рівня культурно-естетичного, фізичного, інтелектуального розвитку, правової освіти, екологічного виховання;

 • зменшення рівня підліткової та молодіжної злочинності, проявів асоціальної (маргінальної) поведінки, зменшення вживання алкоголю, тютюну, наркотичних засобів;

 • формування серед підлітків і молоді якісно нової культури проведення дозвілля;

 • покращення стану здоров’я і фізичних кондицій представників молодого покоління та інші.

Основними індикаторами (показниками) моніторингу й оцінювання Проекту можуть бути: кількість учасників постійно діючих гуртків, секцій, груп; результати участі у національних та міжнародних учнівських і студентських олімпіадах; результати спортивних змагань аматорського та професійного рівнів; статистичні показники рівнів злочинності серед молоді і підлітків тощо.

Джерелами інформації для моніторингу й оцінки проекту є статистичні дані, результати соціологічних опитувань, фокус-груп та інших досліджень, відгуки учасників заходів, експертні висновки та інші.  Для моніторингу й оцінки процесу і результатів впровадження проекту можуть створюватись робочі (експертні) групи із залученням фахівців з оцінювання суспільних проектів.

 


Розробник: © Віталій Лисенко, Запоріжжя, 2014
Для контактів: +38(050)486-05-65, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Додаткова інформація – на сайті: http://isc.biz.ua

 

Концепція проекту надіслана для розгляду на адресу Міністерства молоді та спорту України (за попереднім погодженням).