Створено систему моніторингу реалізації Стратегії

Моніторинг – невід’ємна складова стратегічного процесу. Це важливий інструмент для результативного управління впровадженням Стратегії і стратегічного позиціювання в майбутньому. Його цінність полягає у використанні отриманих даних для прийняття відповідних управлінських рішень. Користувачами результатів процесу моніторингу можуть бути різні зацікавлені сторони: бенефіціари, урядові структури, партнери з впровадження Стратегії, широка громадськість. Кожна з цих сторін хоче бачити, як реалізується Стратегія, як цей процес впливає на поліпшення добробуту людей.

Тому проект партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування і розвиток» приділяв окрему увагу інституалізації системи моніторингу регіональних стратегій, ефективній організації безпосередньо процесу моніторингу і використанню його результатів на кожному етапі реалізації Стратегії.


Інституалізація системи моніторингу

Для забезпечення здійснення процесу впровадження, моніторингу й оцінювання Стратегії за сприяння проекту РВР у Запорізькій області створено дворівневу структуру управління. Вона складається з Ради з питань впровадження, моніторингу й оцінювання Стратегії та відповідної Робочої групи, у якій з представників виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу сформовані три комітети (згідно із стратегічними пріоритетами).

Зокрема, комітети Робочої групи мають забезпечувати проведення практичної роботи щодо перегляду індикаторів та формування проекту схеми моніторингу. Протягом останнього часу учасниками комітетів за сприяння експертів проекту РВР було переглянуто та оптимізовано перелік індикаторів, у якому залишені лише ті, що є дійсно актуальними для моніторингу стратегії та відповідають її пріоритетам і завданням.

19 листопада 2009 р. за участю експертів та представників регіонального офісу проекту РВР відбулось чергове засідання Ради з питань впровадження, моніторингу та оцінювання Стратегії. Основним питанням порядку денного стали доповіді представників трьох комітетів постійно діючої Робочої групи, присвячених завершенню формування системи індикаторів моніторингу, що відповідають трьом стратегічним пріоритетам: екологічна безпека, розвиток туризму, залучення інвестицій. Ще два блоки системи індикаторів моніторингу пов'язані зі зміною якості життя мешканців регіону та оцінкою ефективності управлінської діяльності.

З метою вдосконалення системи моніторингу Стратегії та визначення відповідності досягнутих результатів очікуваним при обласній державній адміністрації створена спеціальна Міжгалузева робоча група з питань моніторингу Стратегії. Керівництво та координацію роботи групи здійснює голова, який за посадою є заступником голови облдержадміністрації. До складу Міжгалузевої робочої групи входять: заступник голови (за посадою – фахівець головного управління економіки облдержадміністрації); члени робочої групи (за посадою – фахівці структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, а також представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій області, науковці (за їх згодою). Персональний склад Міжгалузевої робочої групи та відповідне Положення затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації.

Також було розроблено схематичну модель моніторингу (індикатор та одиниця виміру; джерело даних; відповідальні та інші учасники збору та аналізу даних; відповідальні та інші учасники розробки пропозицій щодо коригування змісту Стратегії), яка поступово буде доопрацьована в частині використання оптимальних форм звітування перед громадськістю. До схематичної моделі додаються табличні форми збору даних, в яких буде простежуватися динаміка їх зміни за поточний та попередні три роки, пропонується періодичність збору даних, більш детальний опис, джерела інформації тощо. Для збору, обробки, аналізу та подальшого оприлюднення даних моніторингу використовуватиметься спеціальне програмне забезпечення.


Тренінги з питань моніторингу стратегії

Створенню системи моніторингу Стратегії значною мірою сприяли спеціалізовані тренінги та практичні семінари, які були організовані проектом РВР із залученням міжнародних та українських експертів проекту. Провідними фахівцями, які забезпечували основну методологічну та лекторську роботу, стали міжнародний експерт проекту РВР Богдан Вінницький (Канада) та провідний український експерт з моніторингу Мирослава Лендьєл (м.Ужгород). До проведення семінарів залучались також інші експерти (експерт з гендерних питань М.Колодій, регіональні експерти В.Лисенко, В.Назаренко, Н.Пічкур та інші). У Запорізькій області відповідні тренінги проводились у квітні та у жовтні 2009 року.

До участі у тренінгах були запрошені члени Ради та Робочої групи, майбутні учасники міжгалузевої робочої групи з моніторингу, представники громадських організацій та науковці, які брали активну участь у процесі розробки Стратегії. Для учасників навчальних заходів було важливо визначити поняття моніторингу, цілі та завдання системи моніторингу, її структурні компоненти. Участь у практичних семінарах дозволила визначити суб’єктів та класифікувати об’єкти моніторингу – відповідно до операційних цілей і встановлених індикаторів, описати процедури та продукти моніторингу, визначити споживачів (користувачів) інформації, порядок забезпечення їхнього доступу до інформації, а також вирішити інші актуальні питання. При доопрацюванні індикаторів мали бути враховані рекомендації експертів проекту РВР з гендерних питань.


Роль команди проекту РВР у створенні системи моніторингу стратегії

Експерти проекту партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування і розвиток» упродовж усього періоду розробки та доопрацювання системи індикаторів моніторингу обласної стратегії надавали відповідну фахову консультаційну підтримку цьому процесові та всім зацікавленим його учасникам.

Так, експерти проекту супроводжували роботу комітетів Робочої групи з впровадження, моніторингу та оцінювання Стратегії, надаючи методичні поради, допомагали з визначенням найбільш показових та об’єктивних індикаторів. Безпосередньо міжнародними та українськими експертами проекту Канада-Україна лише протягом 2009 року проведено 2 практичних тематичних семінари та кілька робочих нарад, присвячених питанням розробки індикаторів моніторингу та формування системи моніторингу регіональної стратегії в цілому.

Результатами цих заходів стали:

 • рекомендації міжнародних, українських та регіональних експертів проекту РВР щодо формування системи та здійснення процесу моніторингу;

 • створення базового переліку індикаторів моніторингу, які були затверджені обласною радою та включені безпосередньо до тексту Стратегії регіонального розвитку;

 • опрацьований та оптимізований перелік індикаторів, який відповідає актуальним потребам моніторингу на перших етапах реалізації Стратегії;

 • з урахуванням пропозицій та рекомендацій експертів проекту РВР щодо побудови системи моніторингу розроблене відповідне програмне забезпечення;

 • сформовані комітети Робочої групи та міжгалузева робоча група з моніторингу та визначені їхні завдання;

 • затверджені відповідні положення та інші робочі документи, які регламентують діяльність органів управління впровадженням та моніторингу Стратегії;

 • розроблена схематична модель та затверджений план здійснення моніторингу;

 • створена система моніторингу «малих проектів» (Н.Пічкур), інформація підтримується в актуальному стані; моніторинг «малих проектів» використовується облдержадміністрацію для загального моніторингу Стратегії;

 • з використанням системи моніторингу «малих проектів» проведене навчання кількох фахівців, аналогічний підхід до моніторингу взятий до використання для моніторингу стратегії м.Енергодар (пілотна територія);

 • проведений перший моніторинг стратегії м.Енергодар та публічне звітування про хід реалізації стратегії; 

 • система моніторингу презентована на засіданнях відповідних органів, підготовлена презентація для всеукраїнського звітного форуму проекту РВР, який має відбутися у березні 2010 року.


Ключовий вплив

Основу системи моніторингу складають індикатори, які можна розподілити за рівнями стратегічного процесу на: індикатори продуктів, які дозволяють відстежувати прямі (так звані «матеріальні») результати; індикатори операційних цілей – наслідки реалізації стратегії для цільових груп; індикатори стратегічних пріоритетів – відповідно вплив стратегії на громаду, якість життя, сталий розвиток регіону.

Завершення роботи з розробки індикаторів моніторингу та побудова інформаційної системи, яка дозволить використовувати дані моніторингу, сприятиме підвищенню ефективності та цілеспрямованості діяльності із впровадження Стратегії. Оприлюднення результатів моніторингу надасть можливість усім зацікавленим сторонам отримати інформацію про поточний стан реалізації стратегічних планів, оцінити роль влади та визначити власну участь у цьому процесі.

Моніторинг впровадження конкретних проектів (інвестиційних інфраструктурних проектів і «малих проектів», реалізація яких вже розпочалась протягом 2009 року) – як складова загальної системи моніторингу Стратегії – дозволяє зрозуміти, яким чином ці проекти пов’язані з досягненням запланованих операційних цілей. Також відповідні показники є підставою для висновків, наскільки визначним є вплив проектів на очікуваний загальний стратегічний результат. 

 


Віталій Лисенко,
регіональний експерт Проекту партнерства
Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток»

(Запоріжжя-Київ, 2009-2010 рр.)

 logoПроект партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування і розвиток» реалізується протягом 2005-2010 рр. Канадським інститутом урбаністики (CUI) у співпраці з Фундацією міжнародного навчання (Канада) за участі Асоціації агенцій регіонального розвитку України та за фінансової підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку (CIDA).